Padlí kulturních a planě rostoucích rostlin

250  s DPH

Autoři:
Prof.Ing. A. Lebeda, DrSc.,
Doc. RNDr. B. Mieslerová, Ph.D.
RNDr.B. Sedláková, PhD
Doc. Ing. J. Huszár, DrSc.
360 stran
cena: 150.- Kč/ 6.- E  Náhled knihy

Kategorie:

Popis

Padlí v systému živých organismů patří mezi fytopatogenní mikromycety z oddělení
vřeckatých hub (Ascomycota). Padlí jsou známí jako biotrofní (obligátní) parazité
rostlin, což znamená, že získávají živiny a energii pouze ze živých buněk hostitelských
rostlin a buňky hostitele cíleně primárně neusmrcují.
V úvodní části knihy je uvedena krátká morfologická charakteristika padlí
a přehled současného taxonomického zařazení, včetně nejdůležitější terminologie.
Dále bude pozornost soustředěna na výskyt a biologickou a ekologickou charakteristiku
padlí. Poznatky o biologii jednotlivých rozmnožovacích orgánů mají
velký význam z hlediska šíření a přežívání původců padlí, a s tím související škodlivostí.
Nepohlavní stádium je u padlí obvykle hlavní reprodukční formou, protože
slouží k jejich epidemickému šíření, a významně se podílí na jejich škodlivosti. Naopak
pohlavní formy mohou mít význam zejména v přežívání během vegetačního
klidu. V této části budou rovněž uvedeny obecné principy týkající se variability této
skupiny patogenů, zejména pak variability virulence a rezistence vůči fungicidům.
V závěru úvodní části bude poukázáno na význam a škodlivost padlí u nejdůležitějších
polních a zahradních plodin.
Ve speciální části jsou uvedeny, podle hospodářského významu, jednotlivé
druhy padlí u polních plodin: obilniny, okopaniny, luskoviny, pícniny a technické
plodiny.
Ze zahradnických plodin, na kterých jsou zaznamenávány opakované výskyty
padlí, přichází v úvahu tykvovitá, kořenová, cibulová, plodová, listová a brukvovitá
zelenina, jádrové, peckové a drobné ovoce a réva vinná. Častý, a někdy silně škodlivý
výskyt, je znám i na celé řadě okrasných rostlin a dřevin.
U jednotlivých polních plodin a zahradních rostlin v popisu je uveden odborný
a vědecký název patogenu, kromě českého názvu i název slovenský, ale
i anglické, německé a maďarské názvosloví. Dále zde je zmíněno systematické
zařazení, symptomy, popis patogenu, vývojový cyklus, okruh hostitelských druhů,
rozšíření a ekonomický význam, ochranná opatření, včetně biologických a chemických
metod.
Publikace obsahuje barevnou přílohu v rozsahu ca 1-3 obrázky u každé
významné plodiny.