Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti AGRIPRINT s. r. o.

se sídlem Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 29308755
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 56077
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://agriprint.cz/

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu, provozovaného společností AGRIPRINT s.r.o., se sídlem Wellnerova 1347/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 293 08 755, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56077 jako prodávajícím / poskytovatelem digitálního obsahu / poskytovatelem služby digitálního obsahu (dále též jen „prodávající“), na internetové adrese https://agriprint.cz/ (dále jen „VOP“).
Kontaktní e-mail: [email protected]
Kontaktní telefon: +420 774 774 280

1. Úvodní ustanovení a informace o zboží a službách
Tyto VOP platí pro nákup zboží, poskytování digitálního obsahu a případně též pro poskytování služby digitálního obsahu v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím a upravují zejména vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kupujícím se rozumí jednak spotřebitel ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a též podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo osoba jednající v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zbožím se rozumí movité věci prodávané v internetovém obchodě, včetně zboží s digitálními vlastnostmi.

Prodávající na svých webových stránkách uvádí seznam zboží / služeb, cenu v českých korunách včetně DPH. V ceně nejsou zahrnuty náklady na služby spojené s dodávkou zboží.
Ohledně prezentace zboží v internetovém obchodě bere kupující na vědomí, že veškerá prezentace zboží v internetovém obchodě (dále též v „e-shopu“) je nezávazného charakteru, není návrhem na uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy / smlouvy o poskytování digitálního obsahu
Pro objednání kupující učiní výběr zboží / služby a učiní následujícími kroky:
1. výběr zboží / služby a vložení do nákupního košíku
2. výběr dopravy a způsobu platby
3. vyplnění formuláře s dodacími / osobními údaji, a to až po předchozím seznámení se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů prodávajícího (jako správce osobních údajů), jenž tím plní svou informační povinnost vůči subjektům osobních údajů. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů správce osobních údajů v aktuálním znění jsou nedílnou součástí těchto VOP
4. možnost seznámení s těmito VOP včetně Reklamačního řádu prodávajícího, jenž je nedílnou součástí VOP
5. před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil
6. odeslání objednávky prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zavázat se k platbě“, tímto také kupující udělí souhlas s těmito VOP, včetně jejích nedílných součástí.
Po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou kupující v objednávce uvedl, že objednávku obdržel. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Kupní smlouva / smlouva o poskytování digitálního obsahu (dále též jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí objednávky (akceptace objednávky) ze strany prodávajícího kupujícímu.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (např. na internetové připojení, na telefonní hovory) jsou hrazeny kupujícím.
Vždy před uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje kliknutím na tlačítko „Objednat a zavázat se k platbě“ zároveň i souhlas s VOP včetně nedílných součástí VOP, jimiž jsou Reklamační řád a Zásady ochrany a zpracování osobních údajů, všechny dokumenty vždy v aktuálním znění platném k okamžiku odeslání objednávky. Kupující tímto potvrzuje, že byl se všemi dokumenty dle tohoto odstavce řádně seznámen a že s nimi souhlasí.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu s kupujícím, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily VOP / kupní smlouvu nebo porušily podmínky užití internetového portálu, užívaného prodávajícím k provozování e-shopu.
Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná nedostupné zboží, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti. Odesláním této e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu, zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka zachována.

Smlouva včetně těchto VOP se realizuje v českém jazyce a lze ji uzavřít jen v českém jazyce.
Tyto VOP, ve znění platném k okamžiku odeslání objednávky, jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy.

Objednávka a s ní spojená platba je pro kupujícího závazná od okamžiku jejího odeslání prodávajícímu.
Pakliže prodávající nemůže splnit své povinnosti, které pro něj vyplývají z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo nastaly neovlivnitelné změny, které znemožňují splnění povinností prodávajícího, vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od prodávajícího oprávněně požadovat, prodávající není schopen dodat zboží zákazníkovi v určené lhůtě, případně v ceně, která je uvedena v objednávce, je prodávající povinen neprodleně informovat o této skutečnosti kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost stornovat objednávku. V případě, že kupující stornuje objednávku z důvodů uvedených v tomto odstavci, prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o stornu objednávky.

Uživatelský účet
Kupující může z webového rozhraní obchodu provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží po registraci na webové stránce také ze svého uživatelského účtu.
Pokud webové rozhraní obchodu umožňuje provádění registrace, je přístup k uživatelskému účtu zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Pokud webové rozhraní obchodu umožňuje provádění registrace, prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet v případě, že kupující uvádí zjevně nepravdivé a smyšlené údaje (např. uvedení přezdívek, zjevně falešných adres) nebo opakovaně kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní obchodu a uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Platební podmínky
Kupní cena

Na webových stránkách prodávajícího je prezentován seznam zboží /služeb s uvedením cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou v českých korunách a jsou uvedeny včetně DPH a souvisejících poplatků kromě nákladů na služby spojené s dodáním zboží

Povinnost uhradit kupní cenu zboží vzniká kupujícímu uzavřením kupní smlouvy, a to ihned po akceptaci objednávky kupujícího, tedy ihned po doručení informace o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na služby spojené s dodáním zboží (např. přepravní náklady) ve smluvené výši.

Není-li dále výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného, rozumí se dále kupní cenou i náklady na služby spojené s dodáním zboží.

Způsob platby
Kupující má možnost zvolit v objednávce způsob platby.
Jedná se o následující možnosti:

– bezhotovostním platebním stykem, včetně použití platební karty, při využití elektronické komunikace a technických prostředků zabezpečení, kupující má možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá platební brána informaci o provedení prodávajícímu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti GoPay, vstupní údaje, které kupující zadá do systému, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

Fakturace
Fakturu za dodání zboží zašle prodávající kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, a to po uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky nebo v případech předplatného, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Plátcovství DPH
Prodávající je plátcem DPH.

4. Dodací podmínky

Dodací lhůta
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu ode dne řádné úhrady kupní ceny, nejpozději však do třiceti dnů od odeslání objednávky.
Nebude-li zboží dodáno kupujícímu do třiceti dnů od odeslání objednávky kupujícím, může kupující objednávku zrušit nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud již byla uzavřena.
Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu dodáním zboží po uplynutí třicetidenní lhůty, jak je tato specifikována výše.

Způsob dodání
Kupující v rámci objednávky volí způsob dodání zboží. Veškeré náklady, spojené s dodáním zboží kupujícímu, prodávající vždy uvádí u jednotlivých způsobů dodání zboží.
Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude prodávajícím cena nákladů za dodání účtována pouze jednou.

Místo dodání
Objednané zboží bude doručeno na adresu, jež bude kupujícím uvedena v objednávce.
Při osobním odběru zboží na prodejně prodávajícího bude kupující informován o připravenosti zboží, a to buď prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou.
Při dodání zboží přepravcem bude kupující informován o připravenosti zboží a předání k přepravě prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou.

Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky

Digitální produkty
Obsahem Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi společností jako poskytovatelem a zákazníkem jako uživatelem, je povinnost poskytovatele zpřístupnit uživateli digitální produkt k užívání a povinnost uživatele zaplatit cenu za zpřístupnění digitálního produktu.
Digitálním produktem může být e-book, online kurz apod.
Uživatel bere na vědomí, že digitální obsah produktů užívá na vlastní riziko, poskytovatel neodpovídá za výsledky, které v souvislosti s užíváním uživatel zaznamená, ani nenese odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu.
Odběr digitálního produktu – zobrazování probíhá na speciální stránce s možností stažení dokumentu.
V případě předplatného mají uživatelé na tuto stránku možnost přístupu po předplacenou dobu.
Digitální obsah nelze bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele dále šířit ani nelze umožnit jeho užití dalším osobám.

Aktualizace digitálního obsahu
Digitální obsah produktu bude uživateli zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy.
Poskytovatel bude uživateli poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah produktu bez vad po celou dobu trvání smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to může uživatel rozumně očekávat. V takovém případě poskytovatel upozorní, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji lze provést a že v případě jejího neprovedení nebude možné uplatnit práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže uživatel vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasí, že po zpřístupnění digitálního obsahu mu nebudu poskytovány aktualizace.

Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení
Digitální obsah vyžaduje ze strany uživatele k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující pracovat s dokumenty ve formátu pdf a obdobnými, případně přehrávat audio / video soubory, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
Za propojení digitálního obsahu produktu s digitálním prostředím uživatele nese odpovědnost uživatel.

Převzetí zboží
Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a při převzetí zkontrolovat.
Je-li zásilka poškozena, učiní kupující a přepravce zápis o stavu a o škodě do předávacího protokolu.
Nepřevezme-li kupující zakoupené zboží, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o tomto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy

Předplatné
Předmětem tzv. předplatného je zejména opakovaná dodávka zboží po dobu trvání předplaceného období. Předplacené období je obdobím, po které bude kupujícímu dodáváno objednané a zaplacené zboží v souladu s údaji uvedenými v kupní smlouvě / smlouvě o předplatném.

Možnost vyzvednutí zboží:
Kupujícímu může být dána též možnost vyzvednutí zboží na adresách: AGRIPRINT s.r.o., Wellnerova 1347/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje skutečnost, která nastala později.
Převzetím zboží kupujícím přechází z prodávajícího na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

5. Odpovědnost za vady

Povinnosti prodávajícího
Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tj. zejména, že zboží:
– má vlastnosti ujednané stranami, chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě uskutečněné reklamy
– se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se takové zboží obvykle používá
– je odpovídající jakosti, životnosti a má další vlastnosti, odpovídající obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu
– je v odpovídajícím množství, hmotnosti a míře
– je dodáno s příslušenstvím a adekvátní dokumentací, např. návod na použití, návod na instalaci
– vyhovuje požadavkům právních předpisů
Prodávající odpovídá též za vadu, jež byla způsobeny nesprávnou montáží či instalací, byla-li tato dle kupní smlouvy provedena či zajišťována ze strany prodávajícího. To se vztahuje též na případy, kdy byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
Práva kupujícího na reklamaci zboží, postup při reklamaci zboží a další podmínky jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího, jež je nedílnou součástí těchto VOP.

ODKAZ na Reklamační řád.

6. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, bez udání důvodu, do 14 dnů od převzetí zboží.

Vyloučení odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení je vyloučeno u smluv na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a bylo-li započato s plněním, za podmínky, že plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení je vyloučeno u dodávek novin, časopisů nebo jiných periodik a u smluv na dodávku zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na prodávajícím, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží s krátkou dobou spotřeby, u zboží, které bylo nevratně smíseno s jiným nebo vyňato ze zapečetěného obalu a ze zdravotně – hygienických důvodů není vhodné na vrácení, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

Vrácení zboží
Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení zboží, které od prodávajícího obdržel. Nejlépe společně s odstoupením v listinné podobě, a to na adresu:

AGRIPRINT s.r.o., Wellnerova 1347/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k poškození.
Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
Zboží se vrací kompletní, včetně příslušenství, s dokumentací, čisté a v nepoškozeném stavu, s originálním obalem.

Vrácení peněžních prostředků
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky (včetně nákladů na služby spojené s dodáním zboží).
Prodávající nemá povinnost vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující řádně vrátí zboží prodávajícímu nebo než prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu.
Vrácením poškozeného zboží vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody. Tento nárok může prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží bylo předáno osobně popřípadě odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
Zaplacená kupní cena včetně nákladů souvisejících s dodáním zboží budou kupujícímu vráceny na účet kupujícího, z nějž byly uhrazeny, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak.
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je adekvátní s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na náhradu takové škody oproti pohledávce kupujícího na vrácení peněžních prostředků, které prodávající přijal od kupujícího. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil svoji informační povinnost a neinformoval kupujícího o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku.
V souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupení od smlouvy není v některých případech ze strany kupujícího možné. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn v takovém případě odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícího poslat kupujícímu zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodů porušení ochranného obalu), je prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

7. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje používat internetový portál výhradně pro svou potřebu a nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál.
Přístup a užití internetového portálu ze strany kupujícího je dle těchto VOP bezplatný.
Kupující není oprávněn v rámci internetového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu. Internetový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Zákazník bere na vědomí, že fotografie na internetovém portálu mají pouze informativní a ilustrativní charakter.
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti se stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál.

8. Ochrana osobních údajů
V souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, a to v nezbytném rozsahu, a dále za účely a způsobem popsaným v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů prodávajícího, jež jsou zveřejněny na agriprint.cz/gdpr. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů prodávajícího jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek
Prodávající, jako správce osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem může kupující využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě má kupující možnost kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce viz www.coi.cz a postupovat dle pravidel tam uvedených.

10. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Na práva kupujícího, který při koupi vystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, se použijí příslušná ustanovení platných právních předpisů.

V případě soudního sporu mezi kupujícím a prodávajícím je místně příslušným soudem soud podle sídla prodávajícího.
Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných nebo neúčinných ustanovení platí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 8.5. 2023