Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti AGRIPRINT s. r. o.

se sídlem Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 29308755
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 56077
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://agriprint.cz/

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AGRIPRINT s. r. o., se sídlem Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 29308755, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 56077 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://agriprint.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://agriprint.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve zvláštní kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Zvláštní kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, a to tak, že na internetové adrese https://agriprint.cz/ uveřejnění jejich nové znění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.     UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.     Kupující může z webového rozhraní obchodu provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží po registraci na webové stránce také ze svého uživatelského účtu.

2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.     Pokud webové rozhraní obchodu umožňuje provádění registrace, je přístup k uživatelskému účtu zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.     Pokud webové rozhraní obchodu umožňuje provádění registrace, prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet v případě, že kupující uvádí zjevně nepravdivé a smyšlené údaje (např. uvedení přezdívek, zjevně falešných adres) nebo opakovaně kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5.     Kupující bere na vědomí, že webové rozhraní obchodu a uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Současně jsou zobrazeny hodnoty daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.. Předmětem tzv. předplatného je zejména opakovaná dodávka zboží po dobu trvání předplaceného období. Předplacené období je obdobím, po které bude kupujícímu dodáváno objednané a zaplacené zboží v souladu s údaji uvedenými v kupní smlouvě / smlouvě o předplatném.

2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V takovém případě se jedná o poštovné a balné, případně doběrečné.

3.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

§  objednávaném zboží a jeho množství

§  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

§  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).

4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7.     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen závazně přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). V takovém případě kupujícího prodávající vyrozumí o tom, že jeho objednávka nebyla přijata.

8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, nebo bezhotovostním platebním stykem, včetně použití platební karty, při využití elektronické komunikace a technických prostředků zabezpečení.

2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením dodáním zboží.

3.     V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná podle pokynů v příslušné zálohové faktuře.

4.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5) nebo v případech předplatného, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

5.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7.     Kupující má možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá platební brána informaci o provedení prodávajícímu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti GoPay.

8.     Vstupní údaje, které kupující zadá do systému, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

5.     ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.     Kupující bere na vědomí, že platné právní předpisy mohou stanovit případy, kdy nelze od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit, zejména, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce novin, periodik a časopisů, bude-li porušen jejich obal.

2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který v tomto právním vztahu nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected]

3.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí a uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasí s tím, že ponese náklady spojené s navrácením zboží, resp. náklady za navrácení zboží.

4.     Ve lhůtě třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.     PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven n

2.     a základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a ani v dodatečné lhůtě, stanovené dle podmínek konkrétního dopravce, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

4.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, jsou-li vydány.

7.     Je možný i odběr zboží v digitální podobě, kdy zobrazování probíhá na speciální stránce s možností stažení dokumentu. V případě předplatného mají uživatelé na tuto stránku možnost přístupu po předplacenou dobu. Další práva a povinnosti stran při odběru zboží v digitální podobě mohou upravit dodací podmínky pro odběr digitálního zboží prodávajícího, jsou-li vydány.

7.     ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady.

3.     V případě, že kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu nikoliv v souvislosti s podnikatelskou činností kupujícího, pak prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

§  má věc vlastnosti, které byly kupujícímu popsány nebo které kupující s ohledem na povahu zboží očekával,

§  se věc hodí k účelu, ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

§  věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

§  je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

§  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.     Nemá-li věc vlastnosti stanovené v 7. 3. nebo ztratí-li věc vlastnosti stanovené v 7. 3. v průběhu šesti měsíců od převzetí, má kupující, který při koupi zboží nevystupoval v rámci své podnikatelské činnosti právo

§  požadovat bezplatné odstranění vady,

§  požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však v takovém případě vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti,

§  odstoupit od smlouvy, není-li možné dodání nové věci bez vad, případně její součásti, a není-li to s ohledem na povahu vady neúměrné,

§  požadovat přiměřenou slevu, neuplatní-li jiné výše uvedené právo, nelze-li uplatnění výše uvedeného práva vyhovět, není-li zjednána náprava v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže.

5.     Právo z vady věci je kupující, který při koupi věci nevystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, oprávněn uplatnit v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Toto právo se nevztahuje u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, vyplývá-li to z povahy věci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží také v případě, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.     Kupující, který při koupi věci nevystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, má právo

§  požadovat bezplatné odstranění vady,

§  požadovat dodání nové věci bez vad, případně její součástí, týká-li se vada pouze této součásti, v případě, kdy nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad,

§  odstoupit od smlouvy v případě, kdy nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad,

§  požadovat přiměřenou slevu, neuplatní-li jiné výše uvedené právo, nelze-li uplatnění výše uvedeného práva vyhovět, není-li zjednána náprava v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo kupujícímu značné obtíže.

7.     Na práva kupujícího, který při koupi vystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, se použijí příslušná ustanovení platných právních předpisů.

8.     V případě, že kupující požaduje po prodávajícím odstranění vady nebo výměnu zboží za bezvadné, je povinen zajistit na své náklady prodávajícímu pracovní přístup ke zboží, nezbytně k řádnému provedení opravy/výměny.

9.     Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny AGRIPRINT s. r. o., Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc.

8.     DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3.     Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4.     V souladu s platnými právními předpisy prodávající prohlašuje, že není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6.     V případě, že kupující při sjednávání smlouvy vystupoval v rámci své podnikatelské činnosti, není prodávající povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinnosti v souvislosti se sjednanou kupní smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považuje zejména ušlý zisk, náklady spojené s nemožností užívání věci, apod.

9.     DORUČOVÁNÍ

1.     Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2.     Zpráva je doručena:

§  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

§  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

§  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

§  v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na poslední známou adresu adresáta uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.     Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek budou prováděny uveřejněním jejich nového znění na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího.

4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5.     Společnost AGRIPRINT s. r. o. informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje 1. 2. 2016 a dále (dále jen „spotřebitelský spor“) formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li pověřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz www.coi.cz.

6.     Kontaktní údaje prodávajícího: AGRIPRINT s. r. o., se sídlem Wellnerova 134/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 29308755, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 774 774 282.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.1. 2020 a ruší jejich předchozí znění.